Cele działania fundacji Asymetryści

Cele działania fundacji Asymetryści

 1. Wspieranie działalności z dziedziny edukacji, szkolnictwa oraz ochrony zdrowia dorosłych, dzieci i młodzieży;
 2. Wspieranie działalności i edukacja z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o historii i współczesności Polski;
 3. Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dorosłych, dzieci i młodziezy, w tym tworzenie sieci miejsc spotkań i wymiany poglądów;
 4. Działalność w zakresie dobroczynności i promocja wolontariatu;
 5. Wspieranie wynalazczości, innowacyjności i szeroko pojętej twórczości;
 6. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa wszystkich grup społecznych oraz imigrantów.
 7. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu;
 8. Integracja i heintegracja bezrobotnych w życiu zawodowym i społecznym;
 9. Propagowanie i działanie na rzecz praw człowieka i wolności obywatelskich, w tym wspieranie, propagowanie i obrona praw kobiet, mniejszosci etnicznych, kulturowych i LGBTQ, imigrantów i uchodźców oraz osób prześladowanych za poglądy polityczne;
 10. Udzielanie, finansowanie i organizacja pomocy prawnej dla osób potrzebujących;
 11. Przystępowanie do postępowań sądowych w charakterze organizacji społecznej celem wsparcia konsumentów, przedsiębiorców czy innych osób i stania na straży prawa strony do pełnego uczestnictwa w procesie sądowym ze względu na ważny interes społeczny lub indywidualny.
 12. Udział w postępowaniach sądowych karnych, wykroczeniowych i administracyjnych celem ochrony praw oskarżonego, obwinionego, pokrzywdzonego czy innej strony postępowania ze względu na ważny interes społeczny lub indywidualny;
 13. Współpraca z kancelariami prawnymi, kancelariami adwokackimi lub radcami prawnymi w celu realizacji zadań statutowych;
 14. Działanie w charakterze wydawcy książek, prasy, portali internetowych, telewizji oraz rozgłośni radiowych lub ich zarządzanie bądź wspomaganie;
 15. Pomoc społeczna oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz byłych więźniów oraz osób, które przebywają w zakładach karnych. Pomoc w procesie profilaktyki i resocjalizacji oraz kształtowaniu postawy obywatelskiej;
 16. Wspieranie jednostek i grup społecznych szczególnie zagrożonych róznymi rodzajami społecznego wykluczenia;
 17. Wspomaganie rozwoju i działań oraz współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi zarówno w kraju, jak i poza granicami RP;
 18. Działania na rzecz integracji i współpracy środowisk twórczych i politycznych, którym bliskie są wartości zawarte w statucie fundacji;
 19. Organizacja placówek wspierających działania na rzecz edukacji i poszanowania postaw obywatelskich i społecznych, jak i miejsc spotkań i wymiany pogladów oraz doświadczeń;
 20. Organizacja placówek i innych miejsc dla osób potrzebujących wsparcia.

Leave a Reply